Algemene voorwaarden en richtprijzen

Afhankelijk van de bepalingen in uw verzekeringspolis, geniet u misschien van een polis rechtsbijstand. De polis rechtsbijstand dekt in vele gevallen de kosten en erelonen van uw advocaat. U kan ons steeds contacteren, zodat wij samen met u kunnen nagaan of u van deze polis kan genieten.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de verrichtte prestaties aangerekend tegen uurtarief.

Er geldt een uurtarief van € 135 euro. Het uurtarief is een richttarief en kan worden aangepast in functie van de complexiteit van het dossier, de vereiste graad van specialisatie, spoedeisende behandeling en financiële inzet.

Het effectief toepasselijk tarief zal in de mate van het mogelijke steeds het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke afspraak. Bij gebreke daaraan zal het aangeduide tarief gelden.

Bij aanvang van de zaak en tijdens de behandeling worden provisies gevraagd. Op vraag van de cliënt kan ook altijd een tussentijdse afrekening worden bekomen. Bij het afsluiten van het dossier sturen wij u een gedetailleerde eindstaat.

Naast het uurtarief worden de effectief gemaakte kosten, de gerechts- en deurwaarderskosten, de dactylografie, fax- en mailverkeer en de verplaatsingen aangerekend als volgt:

Brieven/dactylografie: 11,00 € per bladzijde

Fotokopies: 0,40 € per kopie

Verplaatsingskosten: 0,50 € per km

Aangetekend schrijven: 18,59 € per brief

De gerechts- en deurwaarderskosten worden aangerekend volgens de effectief gemaakte kosten.

Deze tarieven zijn periodiek aanpasbaar en zijn aan de btw onderworpen, behoudens de uitzonderingen.

Deze algemene voorwaarden zijn steeds toepasselijk behoudens uitdrukkelijke afwijking.

Bij de aanvang van de werkzaamheden zal, in voorkomend geval, een provisie worden betaald. Bij niet-betaling van de provisie worden de prestaties opgeschort.

Niet betaling van de facturen inzake provisie of kosten en erelonen binnen de 8 dagen na ontvangst geeft aanleiding tot de aanrekening van een verwijlintrest die bepaald wordt op de wettelijke rentevoet zo de debiteur particulier is en op de rentevoet zoals bepaald door de Wet van 2/08/2002 Betalingsachterstand Handelstransacties zo de debiteur ondernemer is. Bij wanbetaling kan de dienstverlening opgeschort worden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. In geval van betwisting zullen enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd zijn. Het Belgisch recht is eveneens van toepassing.

De toevertrouwde dossiers worden behandeld met de vereiste zorgvuldigheid en beroepsmatige ernst. Er wordt een middelenverbintenis aangegaan.